Romanized text

Unicode text

Unicode→←Preeti

Unicode text box

Preeti text box